Specialundervisning

Køng Idrætsfriskole har altid haft elever med særlige behov og har derfor altid arbejdet målrettet med at skabe trivsel og læring for disse børn.

Køng Idrætsfriskole er certificeret af undervisningsministeriet som en fri grundskole med en særlig specialundervisningsprofil.

Specialundervisningseleverne går i klasse med de andre børn, der ikke kræver ekstra støtte i hverdagen, og vi inddrager alle børn i det forpligtende fællesskab.
I tæt samarbejde med forældre, lærere og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (herefter PPR) ved Assens Kommune vurderes det så tidligt som muligt, om en elev har så specifikke og/eller generelle vanskeligheder, at det udløser behov for specialundervisning på mere end 12 lektioner. Til elever med behov for specialundervisning af længerevarende karakter udarbejdes der et individuelt tilpasset tilbud om specialundervisning, og skolen udarbejder en handleplan for undervisningen. Undervisningen foregår så vidt muligt i egen klasse eller på små hold. Elevens udvikling og trivsel følges tæt ved løbende evaluering.

Det er vigtigt for os, at det samlede undervisningstilbud tager udgangspunkt i den enkelte elev, så udviklingspotentialet har de bedste betingelser. Elever med behov for specialundervisning skal opleve deres skolegang som en helhed og føle sig som en integreret del af skolens dagligdag. 
Når vi modtager nye børn, er der opmærksomhed omkring den enkelte elevs trivsel og udvikling. Den enkelte elevs udvikling drøftes på teammøder med forældrene kontinuerligt og ved skolehjem-samtaler. 

Hvis trivsel og udviklingen synes at være mangelfuld eller stagnerende inddrages PPR konsultativt, og vi sætter ind med særlig opmærksomhed og forebyggende specialundervisning.
Hvis der fortsat ikke synes at være en udvikling, indstilles eleven til PPR, som vurderer indsatsen og om der skal udarbejdes en pædagogisk, psykologisk vurdering (PPV), samt om eleven har et støttebehov.

Eleverne testes med læse -og staveprøver, med matematiske test og kognitive test.

På Køng Idrætsfriskole forsøger vi så vidt som muligt at integrere specialundervisningen i den samlede klasse. Arbejdsformerne kan være forskellige i form af gruppearbejde, makkerpar eller individuelt arbejde.

Der laves også undervisning på mindre hold, når vi skønner at den store gruppe vanskeliggør indlæringen og trivslen for specialundervisningseleverne. Ligeledes har vi i løbet af året en “kursusplan”, hvor eleverne træner forskellige færdigheder. I skoleåret 2020/2021 har vi særligt fokus på læseudvikling, brug af IT-hjælpemidler og matematikvanskeligheder.

Undervisningen og klassemiljøet på Køng Idrætsfriskole er kendetegnet ved stor undervisningsdifferentiering både i det faglige indhold, så stoffet målrettes specifikt, men også i tilgangen til læringen. Det kan være én har brug for at arbejde praktisk, mens en anden skal have mange pauser indlagt osv.

Samlet set er arbejdes der ud fra følgende for vores specialundervisningselever: Individuel guidning og støtte, give en hverdag med ro, struktur, forudsigelighed og tryghed, den tætte voksenkontakt er anerkendende og motiverende, vi tillægger det relationelle stor betydning. 

Hvad gør vi for hvert enkelt barn:

- Individuel guidning og støtte.
- Hjælp til forståelse af konkrete opgaver og til færdiggørelsen af disse.
- Intens fokus på en hverdag med struktur, forudsigelighed, rammesætning og faste rutiner.
- Intens fokus på ro, opfølgning og tydelighed.
- Meget tæt voksenkontakt, dels fagligt for at motivere og fastholde eleven i arbejdet, dels for at anerkende, at det arbejde eleven laver er godt nok, men i høj grad også til hjælp og guidning i elevens sociale færden.
- Arbejde med adfærd, kontakt og trivsel (f.eks. at arbejde med at kunne sige fra i sociale sammenhænge, at kunne stoppe når de andre siger stop og ikke at gøre noget fysisk ved de andre).
- Fokus på motorik - øvelser for kroppen/sanserne for at tilgodese elevens behov.
- Støtte til sprogforståelse, udvikling af ordforråd og begreber.
- Samtale med enkeltelever eller mindre grupper bl.a. om konflikter, tanker og følelser.
- Konkret arbejde med fokus på kommunikation og sprogbrug i klassen og i gruppen.
- Anvende forskellige arbejdsformer: Klasseundervisning, gruppearbejde, makkerpar, individuelt
- Arbejde med klasse -og gruppekulturen, hvor målet er at skabe et anerkendende og rummeligt fællesskab.
- At klassen i perioder har fælleslege og eleverne bliver guidet til at deltage i samvær med hinanden. I Lillegruppen har de i perioder legegrupper.
 
Samarbejde og sparring med de professionelle instanser:

- Tæt samarbejde og dialogmøder med PPR Assens -  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 
- Tæt samarbejde med den tilknyttede skolepsykolog. Én til to gange om året afholdes samtaler med PPR, forældre og lærere, hvor specialundervisningelevens trivsel vurderes og justeres fagligt, socialt og personligt.
- Tæt samarbejde med SSP- Assens – Skole, Socialforvaltningen og Politi.
- Tæt kontakt til SPS-elevernes forældre.

Opfølgning og evaluering:

Ud over statusmøderne med PPR afholdes også skolehjem-samtaler to gange om året, hvor eleven også deltager og er med til at italesætte, hvad der fungerer godt og mindre godt i læringsfællesskabet. Elevens lærere afholder også samtaler med eleven i skoletiden, hvor der er fokus på trivsel og udbytte af undervisningen. 
I det brede samarbejde, der er omkring vores SPS-elever, er fokus, at hver enkelt elev oplever succes og styrke til at kæmpe med det, der giver modstand, og hele tiden udvikler sig i det tempo og de forudsætninger, som er hver enkelt givet. Det er vores erfaring, at vi når længst med åbenhed og ærlighed og vores elever sætter stor pris på at blive mødt i en åben og medinddragende dialog.