Naturfag

På Køng Idrætsfriskole undervises der i Naturfag i Storegruppen.

Naturfag er en sammentænkning af fagene Biologi, Fysik/kemi og Geografi. Fagene har hver deres genstandsfelt, men deler den naturvidenskabelige tænkemåde og –metode. Med dette fælles udgangspunkt skal Naturfag etablere en grundlæggende naturvidenskabelig forståelse, tænkemåde og dannelse. 

Formålet med undervisningen i Naturfag er, at eleverne tilegner sig viden om, og forståelse for sammenhængen mellem de naturvidenskabelige teorier, den omgivende natur og den fysiologiske opbygning. Herunder endvidere at eleverne får forståelsen for dem selv som en del af den omgivende natur og vores omkringliggende univers.

Undervisningen skal i videst mulig omfang tage udgangspunkt i elevernes nuværende situation, og i deres egne oplevelser. Dette med henblik på at deres glæde for naturen og deres nysgerrighed overfor naturvidenskab fremmes, så lysten til yderligere læring og indblik i naturvidenskab øges.

Undervisningen skal bidrage til at elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø fremmes, herunder brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt.

Vi tilrettelægger og evaluerer undervisningen i alle ovennævnte fag efter undervisningsministeriets "Fælles mål".

Fællesfaglige fokusområder: 7.-9. klasse